logo-JusticeForYouPrivacy Statement Justiceforyou

 1. Justiceforyou respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Het kantoor hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Justiceforyou verwerkt.

 2. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, hoe wij deze verwerken en voor welke doeleind

 3. Verwerkingsantwoordelijke
 4. Justiceforyou verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren.

 5. Doel verwerking persoonsgegevens
 6. Justiceforyou verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
 7. - het verlenen van juridische bijstand, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  - advisering, bemiddeling en verwijzing;
  - het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand aan de Raad voor Rechtsbijstand;
  - innen van declaraties;
  - voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  - werving en selectie (sollicitaties);
  - indien een betrokkene op eigen initiatief een e-mail of een melding stuurt dan wel het kantoor telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie of advies.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 8. Justiceforyou verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:
 9. - algemene persoonsgegevens, waaronder naam, adres, e
  -mailadres en telefoonnummer en/of voor zover nodig contactgegevens van familieleden;
  - bijzondere persoonsgegevens, waaronder (na uitdrukkelijke toestemming verkregen) medische gegevens of gegevens die betrekking hebben op het strafrechtelijk verleden van de betrokkene;
  - betalingsgegevens, die nodig zijn ten behoeven van onze facturering en of de uitkering van schadevergoeding;
  - andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de behandeling van uw zaak.

 10. Voornoemde persoonsgegevens worden door ons kantoor verwerkt omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen (Openbaar Ministerie, justitie of politie), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 11. Grondslag verwerking persoonsgegevens
 12. Justiceforyou verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  1. wettelijke verplichting;
  2. uitvoering van een overeenkomst;
  3. verkregen toestemming van betrokkene(n);
  4. gerechtvaardigd belang.

  Delen van persoonsgegevens met derden
 13. Justiceforyou deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het indienen van uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Justiceforyou, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 14. Daarnaast kan Justiceforyou persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 15. Met de derde partij die namens en in opdracht van Justiceforyou uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

 16. Door Justiceforyou ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport en de Raad voor Rechtsbijstand.

 17. Beveiliging persoonsgegevens
 18. Justiceforyou hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Justiceforyou gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT‐leverancier, zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 19. Bewaartermijn persoonsgegevens
 20. Justiceforyou bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 21. De wettelijke bewaartermijn voor (bijzondere) persoonsgegevens bedraagt 7 jaren (na einde bemoeienis met de zaak).

 22. Voor zover de gegevensverwerking niet plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of een overeenkomst, is daaraan door ons een bewaartermijn gekoppeld van 2 jaren.

 23. Privacy rechten van betrokkenen
 24. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 25. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Justiceforyou aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 26. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: mr. M.A.M. Karsten, Postbus 22822 1100 DH Amsterdam, info@justiceforyou.nl.

 27. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Justiceforyou neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 28. Gebruik social media
 29. Op de website van Justiceforyou kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Justiceforyou houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 30. Statistieken en cookies
 31. usticeforyou houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door het kantoor verkocht aan derden.

 32. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Justiceforyou te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van het kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

 33. De website van Justiceforyou maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Justiceforyou geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Justiceforyou heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 34. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 35. Aanpassing privacy statement
 36. usticeforyou heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 37. Vragen & Contact
 38. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. drs. M.A.M. Karsten.